Vergoedingen

Particulieren

Tot 1 januari 2022 was het mogelijk je investering in coaching als scholingskosten van je inkomstenbelasting af te trekken. Die regeling bestaat niet meer, maar er zijn wel nog een aantal andere mogelijkheden voor particulieren.

Via je werkgever

(Bijna) iedere werkgever heeft budget beschikbaar voor ontwikkeling van personeel. Als werknemer kun je hier aanspraak op maken en dit besteden aan je coachingstraject. Vraag je werkgever of hij/zij wil investeren in je groei. Wist je dat bedrijven subsidies kunnen ontvangen die zij kunnen inzetten voor de ontwikkeling van hun werknemers? Bijvoorbeeld is de SLIM-regeling voor mkb, landbouw- horeca- en recreatiesector. 

Wil jij je werkgever vragen om mee te betalen? In deze blog geef ik je tips over hoe je het gesprek kunt aangaan.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter heeft tot doel langdurig ziekteverzuim terug te dringen. Coachsessies passen in dat kader vaak ook in een re-integratietraject. Overleg hierover met je arbo-arts. 

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarmee werkgever en werknemer het dienstverband (met wederzijds goedvinden) kunnen beëindigen. Dit is vaak aan de orde bij een reorganisatie of gedwongen ontslag. Daarom is een vaststellingsovereenkomst vaak onderhandelbaar. Een coachtraject of begeleiding naar ander werk maakt hier regelmatig onderdeel van uit.

NL Leert Door

Tot en met eind 2022 kan je gebruik maken van gratis (online) scholingstrajecten. Dit kan zonder tussenkomst van je werkgever, want het maakt niet uit of je in loondienst bent, een flexibel contract hebt, ondernemer bent of werk zoekt. Een overzicht van alle scholingsmogelijkheden is te vinden op hoewerktnederland.nl. 

STAP-budget

In plaats van de aftrek van scholingskosten is er nu het STAP-budget (STimulering Arbeidsmarkt Positie), een subsidie voor het volgen van een opleiding, cursus of training. Helaas valt coaching (nog) niet onder deze regeling, waardoor deze kosten (nog) niet vergoed worden. Hopelijk komt daar in de toekomst verandering in. 

 

Ondernemers

Het STAP-budget geldt niet voor ondernemers. In sommige gevallen is coaching voor ondernemers wel aftrekbaar voor inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting. De kosten moeten worden gemaakt in het belang van de onderneming en betrekking hebben op het uitbreiden van bestaande kennis. Twijfel je? Laat je dan adviseren door een accountant. De regeling NL Leert Door geldt voor iedereen tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd, ongeacht het dienstverband. Dus ook voor ondernemers.